Thống kê tần suất bộ số 500 ngày - Ngày về trung bìnhHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần xuất hiệnNgày về trung bình
00111 ngày (22.20%) 132 lần (1.19%) 4.50 ngày về 1 lần
01107 ngày (21.40%) 114 lần (1.07%) 4.67 ngày về 1 lần
02110 ngày (22.00%) 128 lần (1.16%) 4.55 ngày về 1 lần
03117 ngày (23.40%) 135 lần (1.15%) 4.27 ngày về 1 lần
04122 ngày (24.40%) 138 lần (1.13%) 4.10 ngày về 1 lần
05117 ngày (23.40%) 142 lần (1.21%) 4.27 ngày về 1 lần
06114 ngày (22.80%) 128 lần (1.12%) 4.39 ngày về 1 lần
07110 ngày (22.00%) 129 lần (1.17%) 4.55 ngày về 1 lần
08119 ngày (23.80%) 141 lần (1.18%) 4.20 ngày về 1 lần
09107 ngày (21.40%) 126 lần (1.18%) 4.67 ngày về 1 lần
10128 ngày (25.60%) 144 lần (1.13%) 3.91 ngày về 1 lần
11118 ngày (23.60%) 135 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
12118 ngày (23.60%) 133 lần (1.13%) 4.24 ngày về 1 lần
13119 ngày (23.80%) 134 lần (1.13%) 4.20 ngày về 1 lần
14112 ngày (22.40%) 131 lần (1.17%) 4.46 ngày về 1 lần
15115 ngày (23.00%) 130 lần (1.13%) 4.35 ngày về 1 lần
16131 ngày (26.20%) 151 lần (1.15%) 3.82 ngày về 1 lần
17120 ngày (24.00%) 138 lần (1.15%) 4.17 ngày về 1 lần
18126 ngày (25.20%) 138 lần (1.10%) 3.97 ngày về 1 lần
19120 ngày (24.00%) 135 lần (1.13%) 4.17 ngày về 1 lần
20136 ngày (27.20%) 154 lần (1.13%) 3.68 ngày về 1 lần
21129 ngày (25.80%) 144 lần (1.12%) 3.88 ngày về 1 lần
22118 ngày (23.60%) 122 lần (1.03%) 4.24 ngày về 1 lần
23109 ngày (21.80%) 121 lần (1.11%) 4.59 ngày về 1 lần
24115 ngày (23.00%) 140 lần (1.22%) 4.35 ngày về 1 lần
25108 ngày (21.60%) 117 lần (1.08%) 4.63 ngày về 1 lần
26121 ngày (24.20%) 135 lần (1.12%) 4.13 ngày về 1 lần
27106 ngày (21.20%) 116 lần (1.09%) 4.72 ngày về 1 lần
28102 ngày (20.40%) 117 lần (1.15%) 4.90 ngày về 1 lần
29112 ngày (22.40%) 124 lần (1.11%) 4.46 ngày về 1 lần
30122 ngày (24.40%) 134 lần (1.10%) 4.10 ngày về 1 lần
31116 ngày (23.20%) 127 lần (1.09%) 4.31 ngày về 1 lần
32122 ngày (24.40%) 143 lần (1.17%) 4.10 ngày về 1 lần
33109 ngày (21.80%) 122 lần (1.12%) 4.59 ngày về 1 lần
34123 ngày (24.60%) 143 lần (1.16%) 4.07 ngày về 1 lần
35115 ngày (23.00%) 133 lần (1.16%) 4.35 ngày về 1 lần
36133 ngày (26.60%) 151 lần (1.14%) 3.76 ngày về 1 lần
37108 ngày (21.60%) 119 lần (1.10%) 4.63 ngày về 1 lần
38118 ngày (23.60%) 135 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
39111 ngày (22.20%) 127 lần (1.14%) 4.50 ngày về 1 lần
40125 ngày (25.00%) 140 lần (1.12%) 4.00 ngày về 1 lần
41127 ngày (25.40%) 147 lần (1.16%) 3.94 ngày về 1 lần
42129 ngày (25.80%) 153 lần (1.19%) 3.88 ngày về 1 lần
43134 ngày (26.80%) 150 lần (1.12%) 3.73 ngày về 1 lần
44138 ngày (27.60%) 158 lần (1.14%) 3.62 ngày về 1 lần
4599 ngày (19.80%) 116 lần (1.17%) 5.05 ngày về 1 lần
46121 ngày (24.20%) 135 lần (1.12%) 4.13 ngày về 1 lần
47114 ngày (22.80%) 133 lần (1.17%) 4.39 ngày về 1 lần
48116 ngày (23.20%) 132 lần (1.14%) 4.31 ngày về 1 lần
49123 ngày (24.60%) 146 lần (1.19%) 4.07 ngày về 1 lần
50113 ngày (22.60%) 124 lần (1.10%) 4.42 ngày về 1 lần
51117 ngày (23.40%) 132 lần (1.13%) 4.27 ngày về 1 lần
52128 ngày (25.60%) 145 lần (1.13%) 3.91 ngày về 1 lần
53118 ngày (23.60%) 135 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
54113 ngày (22.60%) 127 lần (1.12%) 4.42 ngày về 1 lần
55121 ngày (24.20%) 133 lần (1.10%) 4.13 ngày về 1 lần
56131 ngày (26.20%) 154 lần (1.18%) 3.82 ngày về 1 lần
57119 ngày (23.80%) 137 lần (1.15%) 4.20 ngày về 1 lần
58117 ngày (23.40%) 128 lần (1.09%) 4.27 ngày về 1 lần
59114 ngày (22.80%) 135 lần (1.18%) 4.39 ngày về 1 lần
60122 ngày (24.40%) 140 lần (1.15%) 4.10 ngày về 1 lần
61134 ngày (26.80%) 152 lần (1.13%) 3.73 ngày về 1 lần
62135 ngày (27.00%) 160 lần (1.19%) 3.70 ngày về 1 lần
63108 ngày (21.60%) 121 lần (1.12%) 4.63 ngày về 1 lần
64123 ngày (24.60%) 136 lần (1.11%) 4.07 ngày về 1 lần
65122 ngày (24.40%) 145 lần (1.19%) 4.10 ngày về 1 lần
66118 ngày (23.60%) 133 lần (1.13%) 4.24 ngày về 1 lần
67128 ngày (25.60%) 142 lần (1.11%) 3.91 ngày về 1 lần
68127 ngày (25.40%) 140 lần (1.10%) 3.94 ngày về 1 lần
69104 ngày (20.80%) 118 lần (1.13%) 4.81 ngày về 1 lần
70134 ngày (26.80%) 149 lần (1.11%) 3.73 ngày về 1 lần
71108 ngày (21.60%) 124 lần (1.15%) 4.63 ngày về 1 lần
72122 ngày (24.40%) 137 lần (1.12%) 4.10 ngày về 1 lần
73117 ngày (23.40%) 140 lần (1.20%) 4.27 ngày về 1 lần
74119 ngày (23.80%) 131 lần (1.10%) 4.20 ngày về 1 lần
75121 ngày (24.20%) 131 lần (1.08%) 4.13 ngày về 1 lần
76118 ngày (23.60%) 129 lần (1.09%) 4.24 ngày về 1 lần
77103 ngày (20.60%) 117 lần (1.14%) 4.85 ngày về 1 lần
78113 ngày (22.60%) 129 lần (1.14%) 4.42 ngày về 1 lần
79148 ngày (29.60%) 169 lần (1.14%) 3.38 ngày về 1 lần
80110 ngày (22.00%) 123 lần (1.12%) 4.55 ngày về 1 lần
81113 ngày (22.60%) 124 lần (1.10%) 4.42 ngày về 1 lần
82130 ngày (26.00%) 148 lần (1.14%) 3.85 ngày về 1 lần
83125 ngày (25.00%) 149 lần (1.19%) 4.00 ngày về 1 lần
84120 ngày (24.00%) 138 lần (1.15%) 4.17 ngày về 1 lần
8598 ngày (19.60%) 111 lần (1.13%) 5.10 ngày về 1 lần
86114 ngày (22.80%) 129 lần (1.13%) 4.39 ngày về 1 lần
87123 ngày (24.60%) 140 lần (1.14%) 4.07 ngày về 1 lần
88123 ngày (24.60%) 141 lần (1.15%) 4.07 ngày về 1 lần
89116 ngày (23.20%) 136 lần (1.17%) 4.31 ngày về 1 lần
90119 ngày (23.80%) 137 lần (1.15%) 4.20 ngày về 1 lần
91127 ngày (25.40%) 146 lần (1.15%) 3.94 ngày về 1 lần
92118 ngày (23.60%) 134 lần (1.14%) 4.24 ngày về 1 lần
93120 ngày (24.00%) 130 lần (1.08%) 4.17 ngày về 1 lần
94111 ngày (22.20%) 126 lần (1.14%) 4.50 ngày về 1 lần
95121 ngày (24.20%) 134 lần (1.11%) 4.13 ngày về 1 lần
96135 ngày (27.00%) 150 lần (1.11%) 3.70 ngày về 1 lần
97121 ngày (24.20%) 143 lần (1.18%) 4.13 ngày về 1 lần
98108 ngày (21.60%) 124 lần (1.15%) 4.63 ngày về 1 lần
99115 ngày (23.00%) 128 lần (1.11%) 4.35 ngày về 1 lần