ការទស្សន៍ទាយ និងធ្វើស្ថិតិឆ្នោតជាតិភូមិភាគខាងត្បូងសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី 18/03/2023👍 អ៊ុតលទ្ធផលឆ្នោតជាតិខាងត្បូងថ្ងៃនេ

អ៊ុតនិងធ្វើស្ថិតិលទ្ធផលឆ្នោតជាតិភូមិភាគខាងត្បូងថ្ងៃសៅរ៍ទី 18/03/2023 ទស្សន៍ទាយលទ្ធផលឆ្នោតជាតិភូមិភាគខាងត្បូងថ្ងៃទី18/03ជាក់ច្បាស់។ ទស្សន៍ទាយលទ្ធផលឆ្នោតជាតិភូមិភាគខាងត្បូងថ្ងៃសៅរ៍ទី 18/03/2023 ត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះ។ បញ្ចប់ចំនួនដើម្បីទស្សន៍ទាយ ឆ្នោតជាតិ ប៊ិញភឿក ឆ្នោតជាតិហូវយ៉ាង ឆ្នោតជាតិឡុងអាន  ឆ្នោតជាតិទីក្រុងហូជីមិញ ថ្ងៃសៅរ៍ទី 18/03/2023 ដោយឥតគិតថ្លៃ – ឆ្នោតជាតិភូមិភាគខាងត្បូងថ្ងៃសៅរ៍ទី 18/03/2023 ពីអ្នកឯកទេសទេវតាឆ្មា។.

1. អ៊ុតឡើងវិញលទ្ធផល- ឆ្នោតជាតិភូមិភាគខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុន ហើយអ៊ុតឡើងវិញចំណុចសំខាន់។

លទ្ធផលឆ្នោតជាតិប៊ិញភឿក

KQXS Bình Phước- Kết Quả XSMN - Xổ Số Hôm Nay Bình Phước

លទ្ធផលឆ្នោតជិហូវយ៉ាង

KQXS Hậu Giang - Kết Quả XSMN - Xổ Số Hôm Nay Hậu Giang

លទ្ធផលឆ្នោតជាតិឡុអាន

KQXS Hậu Giang - Kết Quả XSMN - Xổ Số Hôm Nay Hậu Giang

លទ្ធផល​ឆ្នោតជាតិទីក្រុងហូជីមិញ

KQXS Hồ Chí Minh - Kết Quả XSMN - Xổ Số Hôm Nay TP. HCM 

2. ការទស្សន៍ទាយលទ្ធផលឆ្នោតជាតិភូមិភាគខាងត្បូង ថ្ងៃសៅរ៍ទី 18/03/2023 រសៀលនេះ – ពីស្ថិតិនៃលទ្ធផលឆ្នោតជាតិ ត្រូវបានប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតជាតិភូមិភាគខាងត្បូងនៅថ្ងៃនេះ៖ 

ការវិនិច្ឆ័យទស្សន៍ទាយលទ្ធផលឆ្នោតជាតិភូមិភាគខាងត្បូងថ្ងៃសៅរ៍ទី 18/03/2023តាមអ្នកឯកទេស។

ការទស្សន៍ទាយលទ្ធផលឆ្នោតជាតិប៊ិញភឿក ថ្ងៃសៅរ៍ទី 18/03/2023៖

– រង្វាន់ទី 8៖  73 – 20

– រង្វាន់ពិសេស, កន្ទុយ៖ 7, 1

– ជួរលេខឡូតូ៖ 22 – 52 – 81 – 29 – 86

– លេខឡូគូ៖ 55 – 88 – 22 – 77 – 33

=> មើលលទ្ធផលផ្ទាល់នៅ លទ្ធផលឆ្នោតជាតិប៊ិញហ្វៀក (XSBP)

ការទស្សន៍ទាយលទ្ធផលឆ្នោតជាតិហូវយ៉ាងថ្ងៃសៅរ៍ទី 18/03/2023៖

– រង្វាន់ទី 8៖27 – 30

– រង្វាន់ពិសេស, កន្ទុយ៖ 8, 1

– ជួរឡូតូ៖ 00 – 23 – 79 – 36 – 68

– ឡូគូ៖ 11 – 99 – 77 – 22 – 00

=> មើលលទ្ធផលផ្ទាល់នៅ លទ្ធផលឆ្នោតជាតិហឺវយ៉ាង(XSHG)

ការទស្សន៍ទាយលទ្ធផលឆ្នោតជាតិឡុងអាន ថ្ងៃសៅរ៍ទី 18/03/2023៖

– រង្វាន់ទី 8៖23 – 57

– រង្វាន់ពិសេស, កន្ទុយ៖ 1, 9

– ជួរឡូតូ៖  03 – 28 – 20 – 75 – 90

– ឡូគូ៖ 99 – 88 – 55 – 22 – 33

=> មើលលទ្ធផលផ្ទាល់នៅ លទ្ធផលឆ្នោតជាតិឡុងអាន(XSLA)

ការទស្សន៍ទាយលទ្ធផលឆ្នោតជាតិទីក្រុងហូជីមិញថ្ងៃសៅរ៍ទី 18/03/2023៖

– រង្វាន់ទី 8៖ 56 – 18

– រង្វាន់ពិសេស, កន្ទុយ៖ 6, 5

– ជួរឡូតូ៖ 44 – 05 – 88 – 38 – 86

– ឡូគូ៖ 44 – 66 – 22 – 11 – 77

=> មើលលទ្ធផលផ្ទាល់នៅ លទ្ធផលឆ្នោតជាតិទីក្រុងហូជីមិញ(XSHCM)

3. សង្ខេប និងស្ថិតិនៃលទ្ធផលឆ្នោតជាតិភូមិភាគខាងត្បូងថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី 18/03/2023

ស្ថិតិតម្រូវការថ្ងៃនេះជួយអ្នកលេងមានទិន្នន័យកាន់តែច្រើននៅពេលវិភាគ និងទស្សន៍ទាយមានភាពសុក្រឹតជាងមុនក្នុងអំឡុងពេលនេះ។ សូមអញ្ជើញអ្នកធ្វើតាមដានស្ថិតិនៃលទ្ធផលឆ្នោតជាតិភូមិភាគខាងត្បូង30 ថ្ងៃជាមួយនឹងការត្រឡប់មកច្រើនបំផុត និងតិចបំផុតនៃលេខគូឡូតូ ភាពញឹកញាប់នៃលេខគូឡូតូធំលេចឡើងច្រើន / តិច សំណុំលេខមិនទាន់មក និងមុខងារបន្ថែមជាច្រើនទៀតនៅក្នុងលទ្ធផលឆ្នោតជាតទេវតាឆ្មា!

ស្ថិតិលទ្ធផលឆ្នោតជាតិប៊ិញភឿក 18/03/2023

– លេខគូឡូតូ 5 លេខគូដែលមិនសូវចេញជាយូរបំផុត៖ 96 – 22 – 71 – 73 – 52

– លេខគូដែលមកច្រើនជាងគេ៖ 29 – 44 – 95 – 05 – 16

– លេខ 2 ចុងក្រោយនៃរង្វាន់ពិសេស៖ 95 – 62 – 38 – 23 – 53

ស្ថិតិលទ្ធផលឆ្នោតជាតិហូវយ៉ាង 18/03/2023

– លេខគូឡូតូ 5 លេខគូដែលមិនសូវចេញជាយូរបំផុត៖ 10 – 36 – 18 – 81 – 27

– លេខគូដែលមកច្រើនជាងគេ៖ 46 – 53 – 56 – 88 – 21

– លេខ 2 ចុងក្រោយនៃរង្វាន់ពិសេស៖ 05 – 46 – 31 – 86 – 80

ស្ថិតិលទ្ធផលឆ្នោតជាតិឡុងអាន 18/03/2023

– លេខគូឡូតូ 5 លេខគូដែលមិនសូវចេញជាយូរបំផុត៖ 92 – 45 – 34 – 08 – 03

– លេខគូដែលមកច្រើនជាងគេ៖ 71 – 15 – 86 – 04 – 06

– លេខ 2 ចុងក្រោយនៃរង្វាន់ពិសេស៖ 76 – 26 – 00 – 22 – 98

ស្ថិតិលទ្ធផលឆ្នោតជាតិទីក្រុងហូជីមិញ 18/03/2023

– លេខគូឡូតូ 5 លេខគូដែលមិនសូវចេញជាយូរបំផុត៖ 16 – 05 – 88 – 02 – 38

– លេខគូដែលមកច្រើនជាងគេ៖ 28 – 00 – 15 – 43 – 47

– លេខ 2 ចុងក្រោយនៃរង្វាន់ពិសេស៖ 14 – 71 – 31 – 47 – 65

មើលព័ត៌មានបន្ថែមនៃគេហទំព័រផ្សេងទៀតអំពីការទស្សន៍ទាយលទ្ធផលឆ្នាតិជាតិភូមិភាគខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី 18/03/2023 ដូចជា៖ atrungroi, xsmn.me, Minh Ngoc, Platinum Dragon, giovangchotso,Lodeonline, North 366, win1288, win1288asi, xosodaiphat, minhchinh,…

បន្ថែមពីលើការរកមើលលទ្ធផលឆ្នោតជាតិ សូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោមដើម្បីស្វែងយល់លទ្ធផល Vietlott នៅទីនេះ៖ XS Vietlott

⇒ សូមមើលលេខស្អាតៗជាច្រើនទៀតនៅ៖ អ៊ុតការទស្សន៍ទាយឆ្នោតជាតិភូមិភាគខាងជើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ – ទស្សន៍ទាយឆ្នោតជាតិភូមិភាគខាងជើង(XSMB) ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

➤ លទ្ធផលឆ្នោតផ្ទាល់នៃឆ្នោតជាតិភូមិភាគខាងត្បូង ឆ្នោតជាតិភូមិភាគកណ្តាល ឆ្នោតជាតិភូមិភាគខាងជើង និង វៀតឡូត(Vietlott )ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅ: Youtube ឆ្នោតជាតិទេវតាឆ្មា(Youtube Xo So Than Meo) លទ្ធផលឆ្នោតផ្សាយផ្ទាល់ – ឆ្នោតជាតិទេវតាឆ្មា

កំណត់ចំណាំ៖ សំណុំនៃលេខសម្រាប់ទស្សន៍ទាយ និងបញ្ចប់លេខលទ្ធផលនៃឆ្នោតជាតិភូមិភាគខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី 18/03/2023 សម្រាប់​តែជា​ឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ។ មើលស្ថិតិលទ្ធផលឆ្នោតជាតិបន្ថែមទៀត ស្ថិតិប្រេកង់បង្ហាញឡូតូ ស្ថិតិប្រេកង់ឡូតូលេខគូធំ និងអ៊ុតលទ្ធផលឆ្នោតនៅលើគេហទំព័ររបស់លទ្ធផលឆ្នោតជាតិទេវតាឆ្មាដើម្បីសង្ខេបលទ្ធផលកាន់តែច្រើន!

កុំភ្លេចពិចារណាមុននឹងលេងឆ្នោត។ គួរតែលេងឡូតូដែលចេញដោយរដ្ឋប៉ុណ្ណោះធានាផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងផ្ទះរបស់អ្នក!

ព័ត៌មាន

លទ្ធផលឆ្នោតជាតិភូមិភាគខាងត្បូង (KQXSMN – XSMN – SXMN) ថ្ងៃនេះគឺលឿនរហ័សនិងត្រឹមត្រូវ។ពីកន្លែងបង្វិលលេខឆ្នោតជាតិភូមិភាគខាងត្បូងនៅ 16h10 ជារៀងរាល់ថ្ងៃ – លទ្ធផលឆ្នោតជាតិភូមិភាគខាងត្បូង (KQXS MN) ។ ឆ្នោតជាតិ​ភូមិភាគខាងត្បូងគឺលឿននិងត្រឹមត្រូវ 100% លទ្ធផលឆ្នោត 3 ប៉ុស្ត៍ បង្វិលពីទីតាំងបង្វិលឆ្នោតជាតិតាមរាល់ខេត្ត។

កាលវិភាគនៃការបង្វិលឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នោតភូមិភាគខាងត្បូងនៅថ្ងៃធ្វើការ៖

– ថ្ងៃច័ន្ទដោយក្រុមហ៊ុនឆ្នោតទីក្រុងហូជីមិញ, ហូវយ៉ាង, ប៊ិញភឿក ប្រកាសលទ្ធផល។

– ថ្ងៃអង្គារ  ប៉ុស្ត៍ បេនត្រែ, វុងតាវ, បាកលាវប្រកាសលទ្ធផល។

– ថ្ងៃពុធ ប៉ុស្ត៍ ដុងណាយ កឹងថឺ សុកត្រាំង ប្រកាសលទ្ធផល។

– ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ប៉ុស្ត៍ តីនិញ អាន យ៉ាង ប៊ិញធុន ប្រកាសលទ្ធផល។

– ថ្ងៃសុក្រ ប៉ុស្ត៍ វិញឡុង ប៊ិញយឿង ត្រាវិញប្រកាសលទ្ធផល។

– ថ្ងៃសៅរ៍ 4 ប៉ុស្ត៍៖ ទីក្រុងហូជីមិញ ឡុងអាន ប៊ិញភឿក ហូវយ៉ាង ប្រកាសលទ្ធផល។

-នៅថ្ងៃអាទិត្យ ប៉ុស្ត៍ ទីក្រុងហូជីមិញ ឡុងអាន ប៊ិញភឿក ហូវយ៉ាងប្រកាសលទ្ធផល។

ជាធម្មតាភូមិភាគខាងត្បូងមាន 3 ប៉ុស្ត៍ ក្នុងមួយថ្ងៃ នឹងមានប៉ុស្ត៍មេ 1 និងប៉ុស្ត៍កូន 2 

ប៉ុស្ត៍មេត្រូវបានគេដាក់ពណ៌ដិតនៅក្នុងបញ្ជី ពីព័ត៌មាននេះអ្នកអាចដឹងបាន

ដឹង​ថា​ប៉ុស្ត៍ណាដែលឆ្នោតជាតិភូមិភាគភាគ​ខាង​ត្បូង​ប្រកាសលទ្ធផល។

រាល់ឆ្នោតជាតិភូមិភាគខាងត្បូងនីមួយៗថ្ងៃនេះមានតម្លៃ 10.000 ដុងធៀបនឹង 9 រង្វាន់ពីរង្វាន់ពិសេស

ដល់រង្វាន់ទីប្រាំបីមាន 18 លេខ ស្មើនឹង 18 រង្វាន់។

របៀបរកមើល / រាវរកលទ្ធផលឆ្នោតជាតិភូមិភាគខាងត្បូង(KQXS Mien Nam )៖

– ស្តាប់ការអធិប្បាយតាមវិទ្យុ AM FM (ប្រសិនបើមាន) តាមបណ្តាខេត្តនានា វេលាម៉ោង 16 និង15នាទី ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

– មើលការបកស្រាយតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង។

– ផ្ញើសារ XS (លេខកូដខេត្ត) ទៅ 6022 (1000 ដុង) ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលភ្លាមៗតាមសារ SMS ។

– ជាចុងក្រោយ អ្នកអាចអ៊ុតលទ្ធផលដោយទៅកាន់ដេប៉ូឬតាមរយៈអ្នកលក់ឆ្នោតជាតិ។

លើសពីនេះទៀត អ្នកអាចយោងទៅការទស្សន៍ទាយឆ្នោតភូមិភាគខាងត្បូងថ្ងៃនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ។