Jackpot 20.570.219.000
04
21
25
27
35
39
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
20.570.219.000
Giải nhất
24
10.000.000
Giải nhì
1113
300.000
Giải ba
19594
30.000
04
09
11
14
19
27
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
18.585.169.500
Giải nhất
27
10.000.000
Giải nhì
1412
300.000
Giải ba
22096
30.000
02
14
15
17
23
40
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
16.892.502.000
Giải nhất
20
10.000.000
Giải nhì
996
300.000
Giải ba
17103
30.000
02
03
10
22
41
43
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
15.046.246.500
Giải nhất
24
10.000.000
Giải nhì
1113
300.000
Giải ba
18725
30.000
05
19
25
35
37
39
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
13.304.746.000
Giải nhất
34
10.000.000
Giải nhì
1563
300.000
Giải ba
21877
30.000
08
22
27
29
39
43
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
1
69.796.747.000
Giải nhất
59
10.000.000
Giải nhì
2803
300.000
Giải ba
41364
30.000
03
11
13
21
24
34
Giải
Trùng khớp
SL
Giá trị
Jackpot
0
63.000.355.500
Giải nhất
42
10.000.000
Giải nhì
2255
300.000
Giải ba
37624
30.000