Vietlott trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Max 3D Pro

Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
350
999
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
999
350
0
400Tr
G.1
821
207
920
524
0
30Tr
G.2
580
348
184
403
879
499
7
10Tr
G.3
711
878
587
375
509
706
981
490
7
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
33
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
522
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4023
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
826
716
2
2 Tỷ
Phụ ĐB
716
826
2
400Tr
G.1
925
634
695
446
1
30Tr
G.2
380
038
244
688
245
270
8
10Tr
G.3
356
595
907
108
005
706
396
804
4
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
37
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
386
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4105
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
458
191
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
191
458
0
400Tr
G.1
605
300
592
112
0
30Tr
G.2
229
694
116
923
985
274
4
10Tr
G.3
940
221
392
052
339
909
453
494
4
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
53
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
549
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4263
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
488
313
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
313
488
0
400Tr
G.1
424
893
002
174
0
30Tr
G.2
533
737
917
573
901
997
7
10Tr
G.3
726
293
627
631
166
605
393
539
4
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
32
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
437
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4276
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
708
745
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
745
708
1
400Tr
G.1
263
411
367
164
0
30Tr
G.2
159
286
553
342
065
706
11
10Tr
G.3
113
673
799
710
598
906
405
594
10
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
47
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
381
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4462
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
071
245
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
245
071
0
400Tr
G.1
577
636
837
201
7
30Tr
G.2
397
803
952
608
927
346
1
10Tr
G.3
975
899
866
844
243
032
705
858
10
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
49
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
432
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4020
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
984
150
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
150
984
0
400Tr
G.1
187
270
503
394
0
30Tr
G.2
917
098
637
718
418
930
20
10Tr
G.3
483
115
866
399
916
392
175
849
8
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
40
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
575
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
3985
40K
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN