Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
343
229
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
229
343
0
400Tr
G.1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
258
218
479
835
14
30Tr
G.2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
426
238
964
018
899
521
5
10Tr
G.3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
220
632
416
388
318
953
541
204
14
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
67
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
703
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
5844
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
371
239
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
239
371
0
400Tr
G.1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
270
633
859
723
0
30Tr
G.2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
070
525
621
392
784
024
5
10Tr
G.3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
437
699
464
518
934
041
657
090
4
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
35
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
407
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
3564
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
728
387
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
387
728
0
400Tr
G.1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
343
403
791
356
0
30Tr
G.2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
176
098
245
856
351
399
4
10Tr
G.3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
446
839
631
970
014
935
353
238
6
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
52
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
624
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
5,120
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
159
024
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
024
159
0
400Tr
G.1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
533
200
464
637
1
30Tr
G.2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
816
113
600
943
777
624
0
10Tr
G.3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
116
700
731
216
977
963
367
434
11
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
61
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
704
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
5681
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
837
331
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
331
837
0
400Tr
G.1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
138
416
422
735
1
30Tr
G.2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
382
979
593
896
359
845
2
10Tr
G.3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
012
372
894
075
045
082
860
736
5
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
40
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
505
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4,887
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
307
696
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
696
307
0
400Tr
G.1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
140
536
036
320
4
30Tr
G.2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
029
014
690
297
587
635
4
10Tr
G.3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
723
947
973
743
480
226
891
588
15
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
56
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
560
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4752
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
350
052
1
2 Tỷ
Phụ ĐB
052
350
0
400Tr
G.1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
556
659
500
103
3
30Tr
G.2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
929
055
492
654
666
840
9
10Tr
G.3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
925
962
253
704
656
049
292
915
8
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
51
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
572
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
5,110
40K