Vietlott trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Max 3D Pro

Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
775
476
--
2 Tỷ
Phụ ĐB
476
775
--
400Tr
G.1
776
146
118
852
--
30Tr
G.2
064
413
221
847
536
238
--
10Tr
G.3
912
819
506
492
672
697
825
663
--
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
--
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
--
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
--
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
167
536
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
536
167
1
400Tr
G.1
691
004
225
504
0
30Tr
G.2
988
326
837
306
641
397
5
10Tr
G.3
732
505
233
206
329
266
760
399
7
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
49
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
581
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4669
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
965
447
--
2 Tỷ
Phụ ĐB
447
965
--
400Tr
G.1
190
435
355
370
--
30Tr
G.2
843
051
855
472
469
048
--
10Tr
G.3
303
316
692
484
684
223
359
748
--
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
--
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
--
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
--
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
330
159
2
2 Tỷ
Phụ ĐB
159
330
1
400Tr
G.1
756
314
043
612
1
30Tr
G.2
541
801
686
103
622
304
4
10Tr
G.3
436
579
087
589
660
720
014
159
3
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
71
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
459
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4184
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
473
651
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
651
473
0
400Tr
G.1
729
892
759
119
5
30Tr
G.2
874
751
524
374
096
661
0
10Tr
G.3
590
059
714
220
367
147
707
808
9
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
49
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
485
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4498
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
563
922
--
2 Tỷ
Phụ ĐB
922
563
--
400Tr
G.1
042
574
064
598
--
30Tr
G.2
805
163
940
659
125
696
--
10Tr
G.3
678
000
186
793
688
089
982
654
--
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
--
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
--
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
--
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
522
050
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
050
522
0
400Tr
G.1
447
250
702
798
1
30Tr
G.2
485
103
345
088
599
090
1
10Tr
G.3
207
779
187
493
414
129
024
765
2
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
28
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
431
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4051
40K
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN