Vietlott trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Max 3D Pro

Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
110
772
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
772
110
0
400Tr
G.1
166
033
625
178
0
30Tr
G.2
762
458
790
404
037
759
1
10Tr
G.3
801
086
275
619
168
856
601
548
11
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
43
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
513
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4091
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
291
481
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
481
291
0
400Tr
G.1
907
398
140
037
0
30Tr
G.2
340
408
298
934
959
235
4
10Tr
G.3
285
489
841
326
828
720
673
105
10
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
43
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
458
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
3894
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
928
581
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
581
928
0
400Tr
G.1
604
601
572
616
0
30Tr
G.2
249
780
755
696
778
530
7
10Tr
G.3
515
449
016
878
752
380
760
160
4
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
50
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
359
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4037
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
932
403
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
403
932
0
400Tr
G.1
904
205
976
378
4
30Tr
G.2
281
786
387
630
639
385
4
10Tr
G.3
440
500
223
406
858
136
046
258
6
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
62
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
382
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4501
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
222
194
1
2 Tỷ
Phụ ĐB
194
222
0
400Tr
G.1
740
523
332
519
2
30Tr
G.2
702
099
177
362
805
218
4
10Tr
G.3
240
505
604
262
241
603
801
138
9
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
37
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
474
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4088
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
495
238
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
238
495
0
400Tr
G.1
442
751
050
114
2
30Tr
G.2
542
447
882
734
730
397
8
10Tr
G.3
600
976
858
543
666
323
305
537
3
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
52
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
501
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4447
40K
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
ĐB
734
471
0
2 Tỷ
Phụ ĐB
471
734
1
400Tr
G.1
031
163
256
565
1
30Tr
G.2
600
714
729
258
649
946
3
10Tr
G.3
109
037
624
221
381
882
538
569
4
4Tr
G.4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
100
1Tr
G.5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
451
100K
G.6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
4473
40K
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN